Informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan Gegevensverwerking en aansprakelijkheid

Onder "verwerking" verstaan wij alle handelingen die worden verricht met betrekking tot persoonsgegevens, zoals de

het verzamelen, opslaan, conserveren, raadplegen, gebruiken, communiceren door middel van verspreiding, wissen, archiveren en vernietigen van gegevens.

S.A. D'Ieteren N.V., Maliestraat 50 te 1050 Brussel is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Eventuele vragen over dit onderwerp kunnen ons worden toegestuurd per post naar bovenstaand adres of per e-mail naar het volgende adres: customercare@dieteren.be.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 technische gegevens met betrekking tot uw voertuig (bijv. chassisnummer, kenteken), eventuele locatiegegevens (bijv. of uw voertuig is uitgerust met een geolokalisatiedienst en of u toestemming hebt gegeven voor deze dienst) en gegevens die wij ontvangen wanneer u gebruik maakt van onze diensten (bijv. het aantal kilometers van uw voertuig, de frequentie van de bezoeken aan de dealers, de frequentie van de bezoeken aan onze websites).

Wij nemen alleen beslissingen op basis van automatisch verwerkte gegevens als dit noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (bijvoorbeeld bij het verlenen van krediet) of als u toestemming heeft gegeven.

Wij verwerken geen zogenaamde "gevoelige gegevens", d.w.z. gegevens over bijvoorbeeld (NB. De lijst is waarschijnlijk niet uitputtend) uw ras of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw religieuze of filosofische overtuigingen, uw leven en/of seksuele geaardheid, of uw gezondheid. Als we ze op enig moment zouden behandelen, zouden we dat alleen doen na het verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming en voor specifieke doeleinden die vooraf aan u zouden worden uitgelegd, of als een dergelijke behandeling noodzakelijk is in het kader van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid of de preventieve of arbeidsgeneeskunde.

Voor welke doeleinden en op welke basis(en) gebruiken we de gegevens die u ons verstrekt?

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt voor verschillende doeleinden, zoals :

In het kader van het beheer van onze contractuele relatie en de daaruit voortvloeiende diensten (bijvoorbeeld het gebruik van uw telefoongegevens om u op de hoogte te brengen van de gevraagde werkzaamheden aan uw voertuig of voor de verbetering van onze producten en diensten, in het bijzonder in het kader van verzoeken om feedback tijdens tevredenheidsenquêtes);

Voor de doeleinden waarvoor u ons uw toestemming heeft gegeven (bijv. gebruik van uw e-mailadres als u ervoor heeft gekozen om nieuwsbrieven over onze producten via dit kanaal te ontvangen);

Statistische analyses (bijv. gebruik van uw geanonimiseerde gegevens om de frequentie van de bezoeken aan onze werkplaatsen te onderzoeken);

Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire vereisten waaraan wij onderworpen zijn;

Wanneer wij daar een legitiem belang bij hebben, met name in het kader van de preventie en de controle van

tegen fraude, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat dit belang wordt afgewogen tegen het respect voor de privacy;

Pseudoniem voor commerciële doeleinden die geen verband houden met uw persoonlijke gegevens.

Wij kunnen uw gegevens binnen onze groepsvennootschappen (zustervennootschappen, dochterondernemingen, zoals D'Ieteren Lease of Volkswagen D'Ieteren Finance) overdragen om de bovenvermelde doeleinden te verwezenlijken.

We dragen ze niet over aan derden, behalve :

Leden van het distributienetwerk van de merken die wij distribueren (fabrikanten en hun gerelateerde financiële bedrijven, dealers);

Wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bv. aan de Centrale voor Kredietvoorziening van de Nationale Bank bij het verlenen van kredieten);

Waar wij wettelijk gerechtigd zijn om dit te doen (bijvoorbeeld in het geval van een overdracht van onze rechten en verplichtingen in het geval van een overdracht van een vordering).

Aan onderaannemers wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze diensten (bijv. elektronische archivering van facturen)

Om ze up-to-date te houden (mededeling aan BPost bij het retourneren van post na een adreswijziging)

Met uw voorafgaande toestemming

Indien de verwerking van gegevens, met name via een verwerker, de overdracht van de gegevens buiten de Europese Unie met zich meebrengt, zullen wij

zal ervoor zorgen dat uw gegevens worden beschermd in overeenstemming met de relevante Europese wetgeving.

Wij zullen ervoor zorgen dat elke derde partij aan wie wij uw gegevens overdragen, deze net zo veilig behandelt als wij, en de nodige stappen neemt om ze te beschermen.

Hoe beschermen we uw gegevens en hoe lang bewaren we ze?

Wij voeren alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen uit om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het uitvoeren van de verwerking waarvoor ze zijn verzameld, die varieert naar gelang het doel van de verwerking, bijvoorbeeld :

- 7 jaar voor documenten die zijn opgesteld in boekhoudkundige/fiscale aangelegenheden ;

- 8 jaar na het einde van de contractuele relatie voor de bewaring van bewijsmateriaal in het kader van

procesdossiers ;

- 8 jaar na de voltooiing van een commerciële actie die niet is voortgezet.

Soms kan de termijn langer zijn, met name om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of in geval van een rechtszaak.

Aan het einde van de bewaartermijnen worden persoonlijke gegevens geanonimiseerd, gewist of onbruikbaar gemaakt.

 

Informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan Gegevensverwerking en aansprakelijkheid

Onder "verwerking" verstaan wij alle handelingen die worden verricht met betrekking tot persoonsgegevens, zoals de

Verzameling, registratie, conservering, raadpleging, gebruik, communicatie door middel van verspreiding, wissen, archivering, vernietiging van gegevens.

S.A. D'Ieteren N.V., Maliestraat 50 te 1050 Brussel is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Eventuele vragen over dit onderwerp kunnen ons worden toegestuurd per post naar bovenstaand adres of per e-mail naar het volgende adres: customercare@dieteren.be.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

  technische gegevens met betrekking tot uw voertuig (bijv. chassisnummer, kenteken), locatiegegevens indien van toepassing (bijv. of uw voertuig is uitgerust met een geolokalisatiedienst en of u toestemming hebt gegeven voor deze dienst) en gegevens die wij ontvangen wanneer u gebruik maakt van onze diensten (bijv. kilometerstand van uw voertuig, frequentie van de bezoeken aan de dealerbedrijven, frequentie van de bezoeken aan onze websites).

Wij nemen alleen beslissingen op basis van automatisch verwerkte gegevens als dit noodzakelijk is voor het afsluiten of uitvoeren van een contract (bijvoorbeeld bij het verlenen van krediet) of als u toestemming heeft gegeven.

Wij verwerken geen zogenaamde "gevoelige gegevens", d.w.z. gegevens over bijvoorbeeld (NB. De lijst is waarschijnlijk niet uitputtend) uw ras of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw religieuze of filosofische overtuiging, uw leven en/of seksuele geaardheid, of uw gezondheid. Als we ze op enig moment zouden behandelen, zouden we dat alleen doen na het verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming en voor specifieke doeleinden die vooraf aan u zouden worden uitgelegd, of als een dergelijke behandeling noodzakelijk is in het kader van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid of de preventieve of arbeidsgeneeskunde.

Voor welke doeleinden en op welke basis(en) gebruiken we de gegevens die u ons verstrekt?

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt voor verschillende doeleinden, zoals :

In het kader van het beheer van onze contractuele relatie en de daaruit voortvloeiende diensten (bijvoorbeeld het gebruik van uw telefoongegevens om u op de hoogte te stellen van de gevraagde werkzaamheden aan uw voertuig of voor de verbetering van onze producten en diensten, in het bijzonder in het kader van verzoeken om feedback tijdens tevredenheidsenquêtes);

Voor de doeleinden waarvoor u ons uw toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld het gebruik van uw e-mailadres als u ervoor heeft gekozen om nieuwsbrieven over onze producten via dit kanaal te ontvangen);

Statistische analyses (bijv. gebruik van uw geanonimiseerde gegevens om de frequentie van de bezoeken aan onze werkplaatsen te onderzoeken);

Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire vereisten waaraan wij onderworpen zijn;

Wanneer we daar een legitiem belang bij hebben, met name in het kader van de preventie en controle van

tegen fraude, terwijl er tegelijkertijd voor wordt gezorgd dat dit belang wordt afgewogen tegen het respect voor de privacy;

Pseudoniem voor commerciële doeleinden die geen verband houden met uw persoonlijke gegevens.

Wij kunnen uw gegevens binnen onze groepsvennootschappen (zusterbedrijven, dochterondernemingen, zoals D'Ieteren Lease of Volkswagen D'Ieteren Finance) overdragen om de bovenvermelde doeleinden te verwezenlijken.

Wij dragen ze niet over aan derden, behalve :

Leden van het distributienetwerk van de merken die wij distribueren (fabrikanten en hun gerelateerde financiële bedrijven, dealers);

Wanneer wij wettelijk verplicht zijn dit te doen (bijvoorbeeld aan de Centrale voor Kredietvoorziening van de Nationale Bank bij het verlenen van krediet);

Waar wij wettelijk gerechtigd zijn om dit te doen (bijvoorbeeld in het geval van een overdracht van onze rechten en verplichtingen in het geval van een overdracht van een vordering).

Aan onderaannemers wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze diensten (bijv. elektronische archivering van facturen)

Om ze up-to-date te houden (mededeling aan BPost bij het retourneren van post na een adreswijziging)

Met uw voorafgaande toestemming

Indien de verwerking van gegevens, met name via een verwerker, de overdracht van de gegevens buiten de Europese Unie met zich meebrengt, zullen wij

zal ervoor zorgen dat uw gegevens worden beschermd in overeenstemming met de relevante Europese wetgeving.

Wij zullen ervoor zorgen dat elke derde partij aan wie wij uw gegevens overdragen, deze net zo veilig behandelt als wij, en de nodige stappen neemt om ze te beschermen.

Hoe beschermen we uw gegevens en hoe lang bewaren we ze?

Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het uitvoeren van de verwerking waarvoor ze werden verzameld, wat varieert naargelang het doel van de verwerking, bijvoorbeeld :

- 7 jaar voor documenten die zijn opgesteld in boekhoudkundige/fiscale aangelegenheden;

- 8 jaar na het einde van de contractuele relatie voor het bewaren van bewijsmateriaal in het kader van

processtukken ;

- 8 jaar na de voltooiing van een commerciële actie die niet is voortgezet.

Soms kan de periode langer zijn, met name om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of in geval van een rechtszaak.

Aan het einde van de bewaartermijnen worden persoonlijke gegevens geanonimiseerd, gewist of onbruikbaar gemaakt.

 

Welke rechten heeft u?

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van/naar ons verzamelen:

Recht van toegang en recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens:

U heeft recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht om bevestiging te krijgen of de gegevens die op u betrekking hebben al dan niet worden verwerkt, en om geïnformeerd te worden over de doeleinden waarvoor we ze verwerken, het soort gegevens dat wordt verwerkt, de personen aan wie ze worden meegedeeld en de duur van de bewaring van de gegevens. U hebt ook het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt en om de gegevens door te geven of ons te verzoeken deze door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

Recht op correctie/verwijdering - recht op vergetelheid

U hebt het recht om de rectificatie van uw gegevens te vragen wanneer u merkt dat deze gegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn. U hebt ook het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, heeft u het recht om deze te allen tijde in te trekken.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden

U heeft het recht om zonder verantwoording bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing- of prospectiedoeleinden.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om een beperking op de verwerking van uw gegevens te verkrijgen als u de juistheid ervan betwist, als u bezwaar maakt tegen de verwijdering ervan en in plaats daarvan een beperking op het gebruik ervan eist, of als ze nog steeds noodzakelijk zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering, ook al hoeven we ze niet meer te verwerken.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

U kunt altijd, indien u dat wenst, een klacht over de verwerking van uw gegevens indienen bij het College voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (voorheen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) op het volgende adres: Autoriteit voor gegevensbescherming, Pressestraat 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be

De eerste 4 rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen op de adressen die vermeld zijn in de rubriek "Gegevensverwerking en aansprakelijkheid".

Contactgegevens van onze Data Protection Officer

Om ervoor te zorgen dat onze verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende regelgeving, hebben we een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (D.P.O. - Data Protection Officer - e-mail: DPO@dieteren.be - Adres: Poststraat 50, 1050 Brussel).